BEDEN DİLİ

İLETİŞİM Bireyler arasında ortak simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişidir.

iletişim sürecin belirlenmesinde hedef kitlenin:

a) Bilgi, düşünce ve deneyimleri

b) tutum, inanç ve değer ölçütleri

c) Gereksinim, istek ve hedefleri

d) İlgi alanları

e) Topluluk içindeki rolleri ve konumları

f) İletişim kurmadaki başarısı ve dili kullanma yeteneği

g) Toplum yapısında var olan adet ve göreneklere dayanan etkenlerin ortak bileşkesi önemli rol oynar.

 Beden dili evrensel ve ortaktır. Ancak; değişik kültüre ve toplum yapısına sahip ülkelerde beden diline anlamlar farklılık yaratmaktadır. Beden dilinde dokunma en ilkel toplumsal davranıştır.

 Beden dili ülkelere, kültürlere, ailelere, yaşa, cinsiyete göre değişiklik gösterir. Kültür arttıkça beden dili kullanımı azalır.

 İletişimin kurulması sırasında kullandığımız iletişim türlerini beş gurupta toparlayabilir.

a)        Kişinin içsel iletişimi: Kişinin kendi kendini motive ederek gereksinimleri ile kafasındaki kimliğini kavramasında yardımcı olan yol, kişinin kendi kendini sorgulaması.

b)        Kişiler arası iletişim: Başkalarını algılamayı, sözsüz davranışları, kişilerin kendilerini doğru mesajlarla tanıtmalarıdır. Bu tarz iletişim, konumuz olan emlak sektöründeki iletişimin doğru kurabilmesinde ana hareket noktasıdır.

c)        Grup iletişimi : Grup içinde kişilerin yapıcı ve engelleyici iletişimlerini üstlendikleri rolleri, etkileri ve tepkileri kapsamaktır.

d)        Kitle iletişimi: Medya veya kitle iletişim araçlarıyla ilgili iletişimdir.

e)        Kişi dışı iletişim: Bir kişinin dışında her hangi bir şeyle doğrudan doğruya kurulan iletişim anlamındadır. Makinelerle iletişim, diğer bir canlıyla sözgelimi hayvanlara da kurulan iletişim gibi.

 Beden dili, 1960'lardan beri incelenen ve 1970 yılında Juliusfast adlı bilim adamının yayınladığı kitapla gündeme gelen bir konudur. Beden dili konusundaki en önemli inceleme aslında Charles Darwin tarafından 1872 yılında yayınlanmıştır. Hayvanlar üzerindeki incelemeler insanların da konu olması ile sonuçlanmıştır.

 Albert Mehrabian adlı bir araştırmacı bir mesajın toplam etkisini sadece yüzde 7 kadarının sözcüklerden, yüzde 38 kadarının ses tonunun yükselmesi ve alçalması gibi sesli etkilerden ve yüzde 55 kadarının da sözel olmayan davranış etkilerinden oluştuğunu söylüyor.

 Profesör Birdsewhistell, ortalama insanın bir gün içindeki konuşma süresinin 11 dakika civarında olduğunu, bir cümlenin de ortalama 2.5 saniye sürdüğünü tespit etmiştir. Yüz yüze konuşmada ise sözel öğe yüzde 35 rakamından azdır. İletişimin % 65’i sözel olmayan yollarla gerçekleşmektedir.

 

GÖNDERME BECERİLERİ:

Mesajın aktarılmasında sözcükler, beden dili ve ses; gönderme becerisinin bütününü oluşturur. Ortalama olarak iletişimde kelimeler % 10, ses tonu % 30, beden dili % 60 rol oynar. Ne söylemek istediğimizi, ne zaman söylememiz gerektiğini nerede ve hangi ortamda iletişimin başlamasının uygun olduğu bilirsek iletişimde başarılı oluruz.

SES TONU: Yüksekliği, rezonantısı ve temposu ile duygularımızın en önemli aktarıcısıdır. Ses tellerinin yalan söylediği andaki zorlanması, doğal olmayan gereki mi ve düzen değişikliği kişiyi ele veren ipuçlarıdır.

JEST VE MİMİKLER: Yüz kaslarının anlatım amacıyla kullanımı mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı jetsleri oluştururur. Bu mimikler esas ve ikincil olarak iki sınıfta toplanır. Esas jestler ve mimikler, düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran hareketlerdir. İkincil jest ve mimikler, esas anlatıma katkıda bulunmayan, kendiliğinden refleks olarak ortaya çıkan hareketlerdir.

ANLATIM JESTLERİ : Günlük iletişimimizin temel işaretleridir. Temel anlatım jestleri tüm kültürlerde ortaktır. Anlatım jestleri içinde en önemli yeri tutan ELLER, insanın kendisini ifadesinde en duyarlı ve en organdır. El becerisinin gelişmesi, beynin biyolojik gelişmesi ile paralellik gösterir. Beynin düşünüp hayal ettiğini eller gerçekleştirir.