Şafak, İ. 2009. Orman Mühendisleri Açısından Ege Bölgesi’ndeki Önemli Orman İşlevleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı 2009, Özel Sayı, ISSN:1302-0943, Cilt:II, s:626-632.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ AÇISINDAN EGE BÖLGESİ’NDEKİ ÖNEMLİ ORMAN İŞLEVLERİ

Ormanlardan sağlanan ürün ve hizmetler ile bunlara verilen önem, ormanların ürettiği sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel, biyolojik vb değişkenlere bağlı olarak zamana, coğrafyaya ve topluma göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de orman kaynaklarından genel olarak odun hammaddesi üretmek amacıyla yararlanılmakla birlikte, odun dışı bitkisel orman ürünleri, turizm, hizmet üretimi, avlanma, ot ve yaprak üretimi gibi faydalanmalar da söz konusudur.  

Çalışma, Ege Bölgesinde, Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde yer alan 22 orman işletme müdürlüğünde yürütülmüştür. Çalışma, Ege Bölgesi’ndeki orman mühendisleri açısından orman işlevlerinin önem düzeyinin ve her bir işlev için harcanan zaman yüzdesini saptamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Ege Bölgesi’nde orman işletme müdürlüklerinde görevli 56 orman mühendisi, 12 orman işlevinin önem düzeyini sorumluluk alanları açısından değerlendirmiştir. Önem düzeylerinin belirlenmesinde soyut kavramları sayısal ifadelere çevirebilen Dokuz Dereceli Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır.  

Çalışma sonucunda, Ege Bölgesi’ndeki orman mühendisleri için en önemli üç orman işlevinin, yakacak ve yapacak odun üretimi, toprak erozyonu, sel ve heyelan olaylarını önleme ve istihdam sağlama olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orman İşlevleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Ege Bölgesi.