KİTAP

Avcıların Kültürel Özellikleri isimli kitabı yüklemek için tıklayınız.

Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Yöntemi ile Belirlenmesi isimli kitabı yüklemek için tıklayınız.


ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ İLE ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ KURUMSALLAŞTIRMA OLANAK VE FIRSATLARI

Dr. İsmail ŞAFAK

Yard.Doç.Dr. Taner OKAN

Bildiride, ormancılık araştırma enstitüleri ile üniversiteler arasındaki araştırma faaliyetlerine yönelik işbirliğinin kurumsal düzeyde tanımlanması ve bu konudaki kapasite gelişiminin taraflara sağlayacağı kazanımlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca ormancılık araştırma enstitülerinin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla öncelikle durum analizi yapılmıştır. Buna göre, ormancılık araştırma enstitüleri için 20 adet üstünlük, 14 adet fırsat, 31 adet zayıflık ve 9 adet tehdit saptanmıştır. Daha sonra, durum analizinden yararlanarak işbirliğini kurumsallaştıracak ve sürdürülebilir kılacak öneriler geliştirilmiş, işbirliğinden elde edilecek kazanımlar sıralanmıştır. Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


ORMAN MÜHENDİSLERİNİN ORMAN İŞLEVLERİNE VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNE VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İsmail ŞAFAK

Prof.Dr. Altay Uğur GÜL

Orman kaynaklarından, genel olarak odun hammaddesi üretmek amacıyla yararlanılmakla birlikte, ormanların ekonomik, ekolojik ve çevresel işlevlerinden de faydalanılır. Bu işlevler, orman işletmelerinin yürüttüğü ormancılık faaliyetleri ile toplumun yararlanmasına sunulmaktadır. Bu makalede, orman mühendislerinin, orman işlevlerine ve ormancılık faaliyetlerine ne kadar önem verdiği, her işlev ve faaliyet için zamanının yüzde kaçını harcadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ege Bölgesi’ndeki, Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlükleri ile 25 orman işletme müdürlüğünde görev yapan 83 orman mühendisinin katılımı ile yürütülmüştür. Önem düzeylerinin belirlenmesinde, sözel değerlendirmeleri sayısal ifadelere çevirebilen Dokuz Dereceli Likert Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Ege Bölgesi’ndeki orman mühendisleri için en önemli üç orman işlevinin, yakacak ve yapacak odun üretimi, toprak erozyonu, sel ve heyelan olaylarını önleme ile istihdam sağlama olduğu, en önemli üç ormancılık faaliyetinin ise orman yangınlarını önleme ve mücadele, silvikültürel ve kadastro-mülkiyet faaliyetleri olduğu belirlenmiştir. Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


AVCI DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Dr. İsmail ŞAFAK

Dr. Hadiye BAŞAR

Araştırmada, avcı davranışlarını etkileyen faktörler, logit modeller kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda avlanma sıklığını, avcılık eğitimini, avcı derneği başkanı olmayı, usulsüz bir avlanma ile karşılaşma durumunda ihbar etmeyi, avcı derneğini bir eğitim ve uygulama mekânı olarak görmeyi, Türkiye’de av ve yaban hayatı yönetiminin yeterlilik düzeyine bakışını etkileyen demografik özellikler, avcılık ve doğaya ilişkin tutum ve eğilimler ile kültürel unsurlar araştırılmıştır. Araştırma verileri, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde, avcı derneğine üye 385 avcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilmiştir. Anket formu, avcıların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri ile tutum, davranış ve eğilimlerini saptamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket formunda yer alan bazı sorularda, avcıların konuya verdikleri önem düzeyini belirlemek amacıyla dokuz dereceli likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Balıkesir ve Bursa ilinde avcı olma; çiftçi, işçi-memur ve esnaf olma; avcı derneğine üyelik süresi, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması dersine ilgi duyma; avcılık mevzuatı dersine ilgi duyma; av programları düzenlediği için derneğe üye olma faktörleri, avcıların bu araştırmada analiz edilen davranış ve bakış açılarını etkilemektedir.Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


AVCILIK EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Araş.Gör.Dr. Erdem HIZAL

Dr. İsmail ŞAFAK

Yard.Doç.Dr. Taner OKAN

Yard.Doç.Dr. Tamer KEÇECİOĞLU

Yard.Doç.Dr. Caner IŞIK

Sedat ACAR

Doğal hayatın dengesi içinde eski dönemlerde zorunlu olarak bulunması gereken avcılar, günümüzde farklı farklı değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Araştırma, bu farklı değerlendirmeleri işaret etmekte, avcıların doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi sürecinde nasıl bilgilerle donatılması ve ne yolla farkındalık kazandırılması konusu üzerine odaklanmaktadır.

Avcıların yaban hayvanlarının korunması ve devamlılığının sağlanması konusundaki duyarlılığını arttırmak, bilinçsiz ve aşırı avlanmayı engellemek amacıyla 2000’li yıllardan itibaren avcı eğitim kursları düzenlenmeye başlanmıştır. Nitekim 2003 yılında yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda da avcı eğitimlerine yönelik belgeler, avcıların avlanma izni (avlanma belgesi, avlanma pulu) alabilmelerinin bir ön koşulu olarak görülmüştür.

Av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi kapsamında, avcı eğitimleri ile bilinçli bir şekilde avlanmanın sağlanması, doğal çevrenin korunması ve av kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Toplam 32 saatlik avcı eğitimleri, av silahları ve uygulaması, av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar, av hayvanları, sağlık bilgisi, avcılıkla ilgili mevzuat gibi doğrudan temel avcılıkla ilişkili olan derslerin yanında ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması, avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü, avcılıkta ahlaki değerler gibi doğrudan avcılığın ekolojik, sosyal ve kültürel boyutlarını içeren dersleri de kapsamaktadır.

Araştırmada, avcı eğitimlerine katılan avcıların avcı eğitimlerine yönelik görüş ve düşünceleri araştırılmıştır. Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcı derneklerine üye olan yaklaşık 385 avcı ile görüşülmüştür. Avcılara uygulanan anket yardımıyla, ders konuları, eğitiminin süresi, eğitmenlerin niteliği, eğitim kapsamındaki sorun ve öneriler tespit edilmiştir. Avcıları konuya verdikleri önem düzeyini belirlemek amacıyla bazı sorularda Dokuz Dereceli Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır.Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

 

İsmail ŞAFAK ve Taner OKAN

 

Orman işletmelerinde teknik personelin performansını değerlendirme süreci diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi sicil raporu temel alınarak işlemektedir. Ormancılığın kendine özgü koşulları düşünüldüğünde yeni yaklaşımların ortaya konulması ve uygulamaya aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Devlet Orman İşletmelerinin yönetim kadrolarını oluşturan idarecilerin modern yönetim tekniklerinden yararlanmaları gerekliliği kaçınılmazdır. Bu doğrultuda makalede, orman mühendislerinin performans düzeyini hesaplamak amacıyla Ranking Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniği’nden yararlanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen 44 maddeden oluşan bir ölçüt setinden faydalanılmıştır. Araştırma, Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 8 orman mühendisinin 2010 yılındaki performansları dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Çalışma sonucunda Orman mühendisleri performansları itibariyle bir sıralama elde edilmiştir. Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Klasik ve Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi (Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

 

İsmail ŞAFAK

 

Araştırmada, Ege Bölgesi'nde bulunan 26 orman işletme müdürlüğünün 2005–2007 yıllarına ait faaliyetleri esas alınarak klasik ve bulanık veri zarflama analizi (VZA) teknikleri ile etkinlik düzeyleri değerlendirilmiştir.

Öncelikle orman işletmelerinin büyüklüğü, istihdamı, orman koruma ve orman yangınlarıyla mücadele durumları, odun üretimi miktarları, silvikültürel müdahaleleri, satış miktarları, gider ve gelirleri gibi faaliyetleri 2005–2007 yılları için değerlendirilerek önemli bulunan 40 girdi ve 24 çıktı olmak üzere toplam 64 değişken saptanmıştır. Bu değişkenlerden yararlanılarak Charnes ve diğerleri (1978) tarafından önerildiği gibi girdiye yönelik olarak geliştirilen 17 adet model hem klasik, hem de bulanık veri zarflama analizi tekniği ile çözülmüştür.

Klasik VZA çözümleri ile Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’nin etkinlik değerleri belirlenmiş ve her bir karar veya faaliyette etkin bulunmayan orman işletmelerinin etkin olması için girdi ve çıktıların bulunması gereken düzeyleri belirlenmiştir.  Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


Ege Bölgesi Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Prof. Dr. Uçkun GERAY,  İsmail ŞAFAK

 

Ege Bölgesi, Türkiye`deki odun dışı orman ürünleri üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşılamanın yanında, ihracat merkezi olarak da işlev görmesi bakımından oldukça önemlidir. Diğer bir ifadeyle Ege Bölgesi, odun dışı orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması bakımından diğer bölgelerimize göre stratejik üstünlüğe sahiptir.

Çalışma Ege Bölgesini ve odun dışı bitkisel orman ürünlerinden kekik ve defneyi kapsamaktadır. Sunulan temel veriler 2002-2005 yılları arasında Ege Bölgesinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarına, yapılan gözlemlere, üretici görüşmelerine ve literatür incelemesine dayanmaktadır.

Elde edilen veriler temelinde SWOT analizi yöntemi uygulanmıştır. Böylece sektöre ait üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler dizisi elde edilmiştir. Ege Bölgesi için üstünlükler başlığı altında 9; zayıflıklar başlığı altında 17; fırsatlar başlığı altında 12 ve tehditler başlığı altıda 8 unsur tespit edilmiştir. Daha sonra Ege Bölgesi odun dışı bitkisel orman ürünlerinin sürdürülebilir kullanımına yönelik toplam 20 öneri oluşturulmuştur.  Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 Son Güncelleme:

28.06.2017

Ziyaret Sayısı:

44382